Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti  VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (Datoteka), ki jo starši oddajo v vrtcu. Zdravniško potrdilo se odda prvi dan ob vključitvi otroka v vrtec vzgojiteljici.

Starši lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca tako, da oddajo »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« na pristojnem krajevnem Centru za socialno delo en mesec pred vstopom v vrtec.

Če starši vloge ne oddajo, plačajo 77% ekonomske cene vrtca

PLAČILO PROGRAMA

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše po dohodkih razvršča v razrede.

 

IZPIS

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca do 21. v mesecu z zadnjim dnem tega meseca.

 

REZERVACIJA ZA ČAS DOPUSTOV ALI ZA PRIMER DALJŠE BOLEZNI

Starši lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne neprekinjene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Slednja se uveljavi na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.

Starši so dolžni vrtcu napovedati poletno rezervacijo najkasneje 14 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Vrtec je zaprt od 01.08. do 14.08. po dogovoru s starši. Starši, ki nujno potrebujejo varstvo v tem času je omogočeno varstvo v sosednjem vrtcu.