Naziv zavoda:
Osnovna šola Jarenina
OŠ Marjan Bantan Stojan Jarenina

Naslov zavoda:
Jareninski Dol 26
2221 Jarenina

Davčna številka :
26152363

Številka transakcijskega računa:
0128 9603 0674 190

E-pošta:
os.mb-jarenina@guest.arnes.si

Telefon:
tajništvo: +386 (0)2 640 74 00
ravnatelj: +386 (0)2 640 74 02
svetovalna služba:  +386 (0)2 640 74 03
zbornica:  +386 (0)2 640 74 04
knjižnica:  +386 (0)2 640 74 05
kuhinja:  +386 (0)2 640 74 06
vrtec:  +386 (0)2 641 32 50

Faks:
+386 (0)2 640 74 01

Ravnatelj:
Alen Krajnc

Tajnica in računovodkinja:
Klavdija Potočnik
Uršula Valenčak

Uradne ure:

DAN
 OD   DO   OD
 DO
ponedeljek
 10.20  12.20  13.00  14.00
torek
 10.00  12.00
sreda
 10.00  12.00  13.00  14.00
četrtek
 10.00  12.00
petek
 10.00  13.00

 

Ustanovitelj zavoda:
Občina Pesnica – Krajevna skupnost Jarenina.

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja, ki se opravlja kot javna služba po programih, ki jih določi minister pristojen za šolstvo in šport. Opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem, in sicer :
– osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– dejavnost vrtca,
– izobraževanje odraslih.

Opredelitev šolskega okoliša
Šolski okoliš zajema območje znotraj KS Jarenina in del k.o. Gačnik –

prostorski okoliš 0014 s hišnimi številkami: 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 48A, 48B, 49, 49A, 50, 51, 51B, 52, 52A, 53, 59A in

prostorski okoliš 0016 s hišnimi številkami : 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 19A, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28.

Opredelitev šolskega prostora
(v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence)

Osnovna šola Jarenina stoji sredi vasi. V neposredni bližini šole je lokalna cesta, zato se učenci neposredno vključujejo v promet. Šola ima asfaltirano in travnato igrišče ter zelenico. Notranje funkcionalne površine OŠ Jarenina so šolski prostori in telovadnica.

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE


SVET ŠOLE

Predsednica sveta šole MATEJA VELIČKOVSKI STOPAR

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

MATEJA VELIČKOVSKI STOPAR-predsednica Sveta šole

FRANJA SENČIČ

HELENA SAVERNIK

STANISLAV ČRNKO

BARBARA OGRIZEK

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

MONIKA BUSER-podpredsednica Sveta šole

MILAN ŽUGMAN

ROMAN RICHTER

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV V SVET ZAVODA

VANJA ŽMAK-predsednica Sveta staršev

TINA KLUN

MARTA GOSAK MAYER

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV:

 1. RAZRED    TINA KLUN
 2. RAZRED    TAMARA LOVRENČIČ
 3. RAZRED    BILJANA PEJČIČ
 4. RAZRED    DANIJELA ŽELEZINGER
 5. RAZRED    ZORAN VELIČKOVSKI
 6. RAZRED    IRENA GRAH
 7. RAZRED    VANJA ŽMAK
 8. RAZRED    ANDREJA GRAGER
 9. RAZRED    BOJANA PAVALEC

PREDSTAVNIKI SKUPIN VRTCA:

 1. SKUPINA    MARTA GOSAK MAYER
 2. SKUPINA    KSENIJA MAČEK
 3. SKUPINA    FELONA ŽOLNIR

PREDSTAVNIKI UO ŠOLSKEGA SKLADA:

DANIJEA ŽELEZINGER – predsednica upravnega odbora šolskega sklada

ZORAN VELIČKOVSKI

LORETA HEBAR

JELKA DONKO

KLAVDIJA POTOČNIK

SVET ZAVODA

Naloge:

 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema oz. potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji svet staršev – razredni oddelek in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo Svet staršev:

 • razpravlja o nadstandardnih programih (jih tudi predlaga),
 • razpravlja o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.