SVET ZAVODA

Naloge:

  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejema oz. potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predsednica Sveta šole je gospa Mateja Veličkovski Stopar

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

Mateja Veličkovski Stopar

Franja Senčič

Helena Savernik

Stanislav Črnko

Barbara Ogrizek

 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Monika Buser

Milan Žugman

Roman Richter

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV V  SVETU ZAVODA

Vanja Žmak, predsednica Sveta staršev

Andreja Jarc

Ksenija Maček (vrtec)