SVET ZAVODA

Naloge:

  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejema oz. potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predsednica Sveta šole je gospa Tjaša Peček

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

Tjaša Peček

Urška Leš

Maja Serdinšek

Stanislav Črnko

Špelca Bratuša

 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Maja Majal, namestnica predsednice Sveta šole

Danijela Železinger

Branka Atelšek

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV V  SVETU ZAVODA

Marta Gosak Mayer, predsednica Sveta staršev

Marjana Rajšp Sedovšek

Teja Hajnžič