Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji svet staršev – razredni oddelek in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo Svet staršev:

  • razpravlja o nadstandardnih programih (jih tudi predlaga),
  • razpravlja o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

 

PREDSTAVNIKI  STARŠEV

 

1.r Jana Šraj
2.r Marta Gosak Mayer (predsednica)
3.r Anja Gorjup
4.r Ksenija Maček
5.r Tjaša Zelenko
6.r Saša Kolerič
7.r Tamara Lovrenčič
8.r Marjana Rajšp Sedovšek
9.r Andreja Poš